Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

fredag 9. oktober 2015

1736-21 Andreas Hansen Vogn

Andreas, eller oftest Anders, ble, ifølge Lorens Berg[i] født 1706 som sønn av Hans Nielsen og Margreta Sofia Buchwaldt, datteren til den mer eller mindre fallerte major Johan Richard von Buchwaldt på Fosnes. Disse hadde til sammen ni barn: Nils; Preben; Fredrik, f 1705, Anders; Johan Kristoffer, f 1712; Anne Margrete; Else Katrine; Maren; og Antonette. Margrete Sophie von Buchwaldt gikk bort og ble begravet[ii] 12 juni 1727, og Hans Nielsen giftet seg påny, denne gangen med Maren Margrete Jensdatter Qvist, datter av Jens Kristian Qvist på Fuske. De ble viet 12 oktober 1729 og fikk tre barn: Johannes; Søren; og Margrete Sofie.

Hans Nielsen døde selv noen år senere, litt over 64 år gammel, og ble begravet 25 november 1733. På denne tiden bodde Andreas hos sin svoger, Mikkel Larssøn Bugaarden i Sandeherred, som hadde giftet seg med søsteren Else Katrine. Lorens Berg forteller videre[iii]:

«Hans Nilssøn som selv var jevn bondegut, blev altsaa gift med den adelige frøken Margreta Sofia v. Buchwaldt. Men tidens standsforskjel tvang ham til at utsætte egteskapet til svigerfaren døde, og for at komme i bedre samklang med konen pyntet han paa sit eget navn og kaldte sig Vogn. Navnet skal bønderne ha git ham fordi han var den første som begyndte at kjøre med firehjulet vogn i Stokke.
    
Hans Nilssøn var en driftig og gløg kar som klarte at bevare Fossnes for slegten. Med konen fik han ikke stort mer end navnet i medgift, for gaarden var tynget av gjæld da han overtok den. Han fik prokuratorbevilling og drev meget som prokurator paa tinget. Navnet hans gaar stadig igjen i retsbøkene fra disse aarene. Da Hans Vogn døde 1733, efterlot han sig halvparten i skibet "Ebenezer", stor 43 1/2 læst. Den blev solgt paa auktion for 400 rdl. Videre gaarden Fossnes med pladsene Korsebrekke, Østre og Vestre Hvalberg, Skaaum, Østre og Vestre Brataas, Dyrsrød og Kullerød, samt en priviligeret sag og halve kvernefossen. Boets bruttoformue utgjorde 3337 rdl., men gjælden var stor saa nettoen blev ikke mere end 267 rdl.»

Dermed ble det vel ikke så mye for Andreas å arve broren Nils overtok gården ved skiftet[iv] efter faren i 1734, men solgte 1746 til broren Preben for 2500 daler.

Andreas var antagelig komet til Sandefjord fra Tønsberg, der han i 1729 ble ilignet en skatt[v] på noe over tre riksdaler.

Når Andreas allerede bodde i Sandeherred var det vel ikke urimelig at han traff sin sambygding, Jens Nielsen Colstrup[vi], som nå bodde på Virik på denne tiden, og var svigersønn av lensmannen. Og hadde en yngre søster som het Else.

Anders Wogn og Else Coldstrup ble trolovet 23 oktober 1735. Kausjonistene var Cornet[vii] Wogn og Preben Wogn. Vielsen[viii] fant sted i Stokke 11 november samme år.

Første barn var en pike, Margrete Marie, som kom til verden i Sandefjord og be døpt 28 september 1736. Fadrene ble Madame H: Leths;  Anne Elisabeth Erichsdatter Virik; Cornet Niels Hansen Wogn; Sr. Søren Nielsen; og Jørgen Jørgensen Mellick.

Flere websider – arkivverkets brukerforum[ix] blant dem – nevner at Anders var skipper i Sandefjord og at han i 1735 kjøpte kreierten St.Anna. Samme sted siterer – slik ser det ut – en «gjest» ved navn Torkil en kilde som ikke avsløres:

«Den 3.jan.1737 erklærer Anders Wogn å være skyldig sin bror Cornet Niels Wogn på Fossnes 290 rdlr., og hvorfor han pantsatte kreyerten St.Anna samt sin iboende gård i Sandefjord. Ved skjøte av 14.jan.1738 solgte han for 93 rdlr. til Niels Olsen Hillerslev i Sandefjord sin bygård beliggende imellem afgangne Ole Larsen Studs huus paa den ene side og Joen Sørensens vaaning paa den anden side. Bestående av en stue med kakkelovn og kiøkken Nok der foruden et nyt kammer og bryggerhuus med Ved skiul og endelig en anden bygning bestaaende af en Boe og fæhuus, som er et høeloft oven over saavelsom og et indplantet gaardsrum. Salgssummen skulle gå til avdrag på gjelden til Niels Wogn. Den 21.feb.1739 kjøpte Anders Wogn gården Vennerød av broren Niels for 800 rdlr., og opptok straks et lån på 600 rdlr. av Christen Christensen på Bugården. I 1746 solgte Anders Wogn med mine creditorer Velædle og Velbyrdige Hr.cancellieassessor Christensen og min Broder Velbaarne Hr.Capitaine Niels Wogn som panthaveres Consense.... Vennerød i to deler til Michel Larsen(400 rdlr.) og Henrich Michelsen (400 rdlr.). Salget avlyste obligasjonen til assessor Christensen. Året etter ble Anders Wogn lensmann i Rakkestad.»

Efter tiden i Sandefjord – som var finansielt turbulent – kom Andreas og familien tilbake til Stokke og bodde på Vennerød. Der ble en sønn født – det kan ha vært andre i mellomtiden – og døpt[x] 6 juni 1742. Gutten fikk navnet Johann Nicolai og fadrene Cornet Vogn; Jørgen Larsen S; Marte Larsdatter; og Anne Maria Nielsdatter Vogn.

Så ble det en gutt til; han fikk navnet Niels Colstrup da han ble døpt[xi] 18 oktober 1743. Fadrene var Mechel Larsen; Søren Pedersen; Ellev Christophersen S Aarholt; Madame Colstrup; og Anne Maria Prebensdatter.

Knappe tre år senere fulgte en pike. Anna Maria kom til verden 4 juni 1746 og ble hjemmedøpt[xii], men døde samme dag. Hun ble begravet[xiii] 7 juni.

Anders Vogn solgte Vennerød til brukerne i 1746[xiv].

Andreas ble muligvis lensmann i Rakkestad i 1747. Uansett, han kom til Rakkestad før 1759, for samme kilde forteller at «Den 2.jan.1755 kjøpte han sammen med sin svigersønn Martin Sparre dragonkvarteret Lien i Rakkestad av broren Niels Wogn for sammenlagt 1200 rdlr., hvorfor svigerfar og -sønn opptok lån ved Christiania kommunitet på 800 rdlr. og 200 rdlr. av major Wogn. Handelen ble i 1761 annulert da kjøperne mente at Niels Wogn hadde tatt en uforholdsmessig høy sum for gården. Ved skjøte 31.okt.1764 kjøpte Anders Wogn av Amund Olsen gården Mellom Bodal, hvorfor 400 rdlr.obligasjon ble utstedt til Madame Ahlet Busch salig Søren Kleboes med 1.prioritet[xv]

Det skulle bli flere barn. Jens så dagens lys sommeren familien kom til Rakkestad og ble døpt[xvi] 20 august 1747. Fadrene var Hr Capitaine Wogn; Monsr Frederic Wogn; Monsr Hieronimus Bassøe; Fru Ober-Auditeur Colstrup; Madame Anne Maria Normanns; og Jomfru Margrete Leth [?].

Dernest Anne Maria. Hun ble døpt[xvii] 5 april 1750 og fikk fadrene Capit Wogn; Capit Skylle; Lieut Paasche; Madame Stockflet; og Mademois Aalborg.

Og tilslutt, Johan Friderich. Han ble døpt[xviii] 1 mai 1759, og denne gangen ble fadrene mad. Stockflet; Maren Cathrine Wogn; Bendt Stockflet; Peter Tyrholm; og Martin Sparre.

Enkelte kilder, Rakkestads historie medregnet, nevner en datter til: Maren Cathrine, som er nevnt i den siste dåpen. Gjetningsvis er hun datter av en annen Wogn – kanskje Major Wogn, som også bodde i Rakkestad. Men hun kan ha vokst opp hos Andreas og Else. Hun minnes blant annet ved den navneduken[xix] hun broderte som småpike:
Når Andreas Wogn døde er ikke slått fast: men i 1764 kjøpte han seg en ny gård, og 1769 overtok sønnen som lensmann. Så han gikk vel bort omkring denne tiden.
[i] Lorens Berg, Stokke : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, p523, http://www.nb.no/nbsok/nb/e1f6962d7b998b9b9f9c92b28a0fe87a?index=1#534
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 1 (1717-1733), Døde og begravede 1727, side 17.
[iii] Lorens Berg, Stokke : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, p523, http://www.nb.no/nbsok/nb/e1f6962d7b998b9b9f9c92b28a0fe87a?index=1#534
[iv] http://www.theie.net/slekt/kilder/stokkeskifter.pdf
[v] Mandtall og Ligning udi Tønsberg og Holmestrand ofver den allernaadigste paabudne Brandstyr til Kiøbenhafn for det første Aar 1729. http://www.vigerust.net/tore/by/toensberg1729.html
[vi] Se 1736-8 Jens Nielsen Colstrup
[vii] Kornett er den laveste offisersgraden i kavaleriet, tilsvarende fenrik eller sekondløytnant i infanteriet. Tittelen kommer av kornett, en eldre betegnelse på standarten som denne offiseren hadde ansvar for å bære. Kornett er en subalternoffiser. I Sverige var graden i bruk frem til 1835. Et kavallerikompani var der satt opp med to kornetter. Se http://no.wikipedia.org/wiki/Kornett_(grad)
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Ekteviede 1735-1736, side 133.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-136
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426610409.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Fødte og døpte 1742, side 28.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Fødte og døpte 1744, side 31.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Fødte og døpte 1746, side 43.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Døde og begravede 1746-1747, side 209.
[xiv] LORENS BERG, STOKKE,  EN BYGDEBOK, OSLO. DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI, 1928, nevnt under 97. Vennerød. Se http://www.vestfold-slekt.net/stokke/bygdebok/
[xvi] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 2 (1741-1751), Kronologisk liste 1747, side 63.
[xvii] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 2 (1741-1751), Fødte og døpte 1750, side 86.
[xviii] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 3 (1752-1777), Fødte og døpte 1759, side 27.
[xix] Aage Lunde, Rakkestads historie, bind II, Bygdehistorien fra 1000 til 1840. http://www.nb.no/nbsok/nb/0fae23020ec9586dde6036add71cadb6.nbdigital?lang=no#246

torsdag 8. oktober 2015

1736-20 Johanne Cathrine Knudsdatter

Johanne Cathrine ble døpt[i] 16 september 1736 og fikk fadrene Magrete, Hr Jensens; Maren Olsdatter; Sr. Ove Hansen; Niels Andersen; og Rasmus Olsen.

Foreldrene var Knud Knudssen[ii] fra Stokke via Larvik, og Mari Carlsdatter[iii], gjetningsvis fra Skee. De hade flere barn fra før: Søren som kom til verden annetsteds; Knud ble født i Sandefjord og døpt[iv] 6 desember 1726; Carl fulgte, han kom til verden omkring et knapt år senere og ble døpt 6 juli 1727; Johannes ble døpt[v] 28 august 1729; Et barn hvis navn ikke er oppgitt ble døpt[vi] lille julaften 1731. Anne Sirene Knudsdatter, en lillesøster, ble døpt[vii] 26 april 1733. Anne Sirene ble nesten ett år gammel – hun døde da hun var 47 uker og ble begravet[viii] 31 mars 1734. Det ble ringt for henne i kirken. Utpå høsten samme år fikk Knud og Mari en datter til: de kalte henne Anne Sørine da hun ble døpt[ix] 24 oktober 1734

Johanne Catrina fikk leve bare litt over en måned og ble begravet[x] 17 oktober 1736.

[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1736, side 10.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-12
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650418.jpg
[ii] Se 1734-14 Knud Knudssen
[iii] 1734-15 Mari Carlsdatter
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1726, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-84
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650370.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1729, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-101
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650387.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1731, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-110
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650396.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1733, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-116
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650402.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1733-1735, side 201.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-205
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650611.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 6.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-8
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650414.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1735-1737, side 202.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-206
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650612.jpg

onsdag 7. oktober 2015

1736-19 Berthe Sophie Anthonisdatter

Berthe Sophies opphav er ukjent, og hvornår hun giftet seg med Bendt Nielsen[i] fra Sandefjord – likeså. I mange tilfeller har det vist seg at de begivenhetene som helt mangler i kildene fra andre deler av Vestfold, har forgått i Larvik, der det ikke finnes kirkebøker for den aktuelle perioden. En mulig tilknytning til Larvik blir litt styrket av skiftet[ii] efter Berthe i 1754/55 – her blir sønnen Niels oppgitt å være i Larvik som skomakerlærling og bosatt hos Johannes Hennings enke der i byen.

Bent og Berthe ble nok viet før 12 september 1736, for da ble den ektefødt datteren Magrete døpt[iii]. Foreldrene var bosatt i Sandefjord og fadrene var Johanna Olsdatter Mørch; Petra Pedersdatter; Sr Hans Christensen; Sr Ole Calundan; og Abraham Hansen.

Magrete levet ikke mer enn en måned og ble begravet[iv] 10 oktober 1736.

Neste barn var også en pike, Dorthe. Hun kom til verden 23 og ble døpt[v] 19 søndag efter trefoldighet, 27 oktober 1737[vi]. Da fikk hun fadrene Madame Margrete, Knud Hansen Hellevads; Pernille Sørensdatter; Hans Evensen; Christopher Larsen Stabel; og Niels Bendtsen – alle fra Sandefjord.

To år senere døde Bents far, Niels Bendtsen. Det skjedde 9 april 1739 og begravelsen[vii] fulgte 15 samme måned. Han ble 76 år gammel.

Bent og Berte fikk sitt tredje barn, en sønn, 29 oktober 1740, og kalte ham Niels efter farfaren. Dåpen[viii] fant sted Allehelgensdag, 1 november, og fadrene ble Mari, Børge Andersens; Kirsti Larsdatter Braad; Niels Christophersen Smestad [?]; Hans Larsen; og Hans Olsen – alle fra Sandefjord.

Om det var glede ved å få et nytt barn i huset, så ble det snart nok sorg: Dorthe døde Luciadagen, 13 desember, 1740, og ble begravet fjerde søndag i advent, 18 samme måned[ix]. Hun ble 3 ½ år gammel.

Så gikk det enda knappe tre år og så ble Herman født 5 mai 1743 og hjemmedøpt. Dåpen[x] ble bekreftet i kirken 8 samme måned. Da ble fadrene Præstekonen Anna Magdalena Floors; Madem. Kirstine Marie Nyrup; Sr Knud Hansen Hellevad; Christen Olsen; og Jacob Pedersen – alle fra Sandefjord.

Utpå eftersommeren tre år senere efter kom Dorthe Langøe til verden, det skjedde 3 august 1746. Hun ble døpt[xi] 8 samme måned og fikk fadrene J: Fr. Kirstine Marie Nyrup; Cathrine Hermansdatter; Niels Andersen; Johannes Pettersen Gresberg; og Christian Gjerdtsen – alle fra Sandefjord.

Heller ikke denne Dorthe skulle få leve opp: 24 september 1746 døde hun, knappe 8 uker gammel. Hun ble begravet «Festó Sti Michs» - Mikkelsmesse –torsdag 29 september[xii].

Sønnen Herman døde også som guttunge: han gikk vekk skjærtorsdag, 11 april, 1748 og ble begravet[xiii] annen påskedag, 15 samme måned.

Bent levet selv ikke mye lenger – og kanskje han allerede var død: det er ukjent. Men et skifte[xiv] efter ham ble åpnet 16 september 1748 – bare Berthe Sophie og den å åtte år gamle Niels er ført opp som arvinger. Bent ble ikke begravet i Sandeherred, så han døde nok mens han var annetsteds, kanskje han var sjømann.

Enken flyttet til Hasle, men giftet seg påny et par år senere, med Christian Sørensen Lund. De ble trolovet 9 februar 1751 og hadde som kausjonister Niclas Willumsen og Johannes Petersen Gresberg fra Sandefjord. Vielsen[xv] fant sted 2 mars 1752.

Paret bosatte seg i Sandefjord, men det ser ikke ut til at de fikk noen felles barn. Berthe Sophie ble ikke svært gammel men døde 49 år gammel  28 desember 1754. Hun ble begravet[xvi] 2 januar 1755.[i] Se 1736-18 Bendt Nielsen
[ii] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000609336
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1736, side 10.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1735-1737, side 202.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1738, side 13.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1739, side 205.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1740, side 20.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1743, side 26.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 35.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1748, side 219.
[xiv] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000608624
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1750-1751, side 159.
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1755, side 228.